Predictive profiling Nederland - | - Predictive Profiling

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive profiling terrorisme ® en de module trainingen en opleidingen.

Predictive Profiling Nederland is een handelsmerk van Trio SMC.

Bedrijfsgegevens:

Trio Security Management Consultancy

Postbus 30023
1303 AA  Almere
Nederland
Tel: +31 (0) 6 43874565
Fax: +31 (0) 85 8778439
Email.: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 32138528
BTW-nummer: NL001311751B87
IBAN:NL45 INGB 0006 4020 83
BIC:INGBNL2A

Hieronder staan de inschrijfvoorwaarden vermeld voor de klassikale cursussen en trainingen van Predictive Profiling Nederland. Het gaat hierbij om algemene voorwaarden. Door in te schrijven voor een training ga je met ons een overeenkomst aan. De bijbehorende voorwaarden staan hieronder vermeld. Inschrijving is telefonisch mogelijk, via internet of schriftelijk.

Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de volgende voorwaarden.

1. Soepele betalingsmogelijkheden

Het  lesgeld vind je op de betreffende beschrijving van training. Het lesgeld kan als volgt worden voldaan:

  • Betaling ineens met korting

Betaling ineens is heel aantrekkelijk. Je ontvangt 5% korting op het lesgeld vanwege de besparing van administratiekosten. 

  • Automatische termijnbetaling

Gemakkelijk! Bij inschrijving vermeld je het bankrekeningnummer, waarna maandelijks automatisch het termijnbedrag wordt afgeschreven. Vanzelfsprekend houden de betalingen automatisch op als de laatste termijn is voldaan.

De volgende automatische termijnbetalingen zijn mogelijk:

Soort training

Lesgeld

in euro

Termijn bedrag 

1ste maand

Termijn bedrag

2de maand

Termijn bedrag

3de maand

Termijn bedrag

4de maand

Predictive profiling terrorisme (CPT) zie profilingxl.nl        
Module Zakkenrollerij Offerte X X X X
Module Terrorisme Offerte X X X X
Module Criminele tatoeages NTB NTB NTB X X
Module Straatroof NTB NTB NTB X X
Module First responder  NTB NTB   NTB X X
Module Woninginbraak Offerte X X X X
Module Winkeldiefstal Offerte X X X X
Module Security Questioning Offerte X X X X
Module Observatie NTB NTB NTB NTB NTB
Alle opleidingen en trainingen zijn vrijgesteld van BTW     
  • Niet-automatische termijnbetaling

Niet-automatische betalingen zijn alleen mogelijk voor particulieren die de opleiding Predictive Profiling Terrorisme ® wensen te volgen. Particulieren ontvangen gedurende vier maanden een factuur waarmee zij zelf het verschuldigde maandtermijnbedrag kunnen overmaken. Voor deze betalingswijze brengen we eenmalig bankkosten in rekening. Deze kosten bedragen € 12,50 en dienen te worden voldaan bij de eerste termijn lesgeld. 

Wanneer niet volgens afspraak wordt betaald, kan Trio SMC de ondersteuning tijdelijk stopzetten en wordt de toegang tot lesdagen ontzegd tot de achterstand in betaling is ingelopen. Dit betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de cursist en ons is beëindigd. Als Trio SMC overgaat tot een incassoprocedure, zijn de daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de student. Is hierdoor studievertraging ontstaan dan geeft Trio SMC geen garantie dat de lesstof nog voldoet aan de exameneisen. Eventueel gemiste lesdagen, als gevolg van deze procedure, zijn niet meer in te halen.

2. Kosten digitaal versturen

 Verstuur je de uitwerkingen digitaal, dan betaal je niets. We gaan ervan uit dat je over een internetaansluiting beschikt.

3. Recht op begeleiding

Bij een opleiding met een aanbevolen studieduur van 1 tot 7 weken, heb je 6 maanden recht op  begeleiding. Het contact met de docent verloopt via de Predictive Profiling Nederland Campus, de digitale leeromgeving van Predictive profiling Nederland. Hier kan je oefenen met het uitwerken van vragen en deze ter controle aanbieden.

De lesdagen staan voor de hele opleiding Predictive Profiling Terrorisme ® vast ingepland, zodat de opleiding binnen de normale studieduur kan worden afgerond. Als je lesdagen hebt gemist, dan is inhalen in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een aantal lesdagen opnieuw te volgen. Het is aan de Trio SMC om te beoordelen of dat op dat moment tot de mogelijkheden behoort.

4. Tijdig informatie over het examen

Is aan de opleiding van jouw keuze een examen verbonden, dan ontvang je alle informatie daarover. Om aan het examen te mogen deelnemen, moet je je tijdig aanmelden, tijdig het verschuldigde examen en lesgeld betalen én voldoen aan de eventuele toelatingseisen.

5. Annulering van je inschrijving

De overeenkomst met Trio SMC mag binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbonden worden (herroepingsrecht). Indien fysieke leermiddelen worden geleverd, gaan de 14 kalenderdagen in nadat (het eerste deel van) de leermiddelen geleverd is.
Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt ontbinden. 
Daarna heb je nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen leermiddelen voldoende gefrankeerd te retourneren. Trio SMC betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden leerstof en/of materialen.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de leermiddelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan dan accepteert Trio SMC de retourzending niet en ben je verplicht de leermiddelen af te nemen dan wel een waardevermindering te vergoeden.

Een door de Trio SMC bevestigde inschrijving voor een klassikale opleiding kan tot twee maanden voor aanvang van de opleiding kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding is 25% van het totale lesgeld verschuldigd. Bij annulering van een maand tot 14 dagen voor de startdatum is 50% van het totale lesgeld verschuldigd. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de start van de opleiding is 100% van het totale lesgeld verschuldigd. De annuleringskosten dienen direct te worden voldaan.

Annuleren kan middels een brief aan Klantenservice Trio SMC, Postbus 30023, 1303 AA Almere. Een e-mail kan worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via www.triosecurity.nl/contact.

In geval van annulering voor de geplande startdatum heb je het recht om in jouw plaats kosteloos een andere deelnemer aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Na de start van de opleiding is dit niet meer mogelijk.

6. Voortijdige beëindiging

Een klassikale cursus van Predictive Profiling Nederland is alleen in het geval van ernstige ziekte of calamiteit tussentijds opzegbaar. In dit geval kunnen wij om een doktersverklaring van de behandelend arts vragen. Stuur in dat geval een brief aan: Klantenservice Trio SMC, Postbus 30023, 1303 AA Almere . Een e-mail stuur je naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of via ga naar www.triosecurity.nl/contact. Bij voortijdige beëindiging worden verleende kortingen alsnog in rekening gebracht.

7. Uitvoering van het onderwijs

Trio SMC heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook is het mogelijk voor Trio SMC om wegens plantechnische redenen af te wijken van de op de website en in de brochure aangegeven startdagen. In voorkomende gevallen kan Trio SMC de beoogde groepsgrootte aanpassen.

Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt de Trio SMC zich het recht voor een startmoment voor een bepaalde locatie af te lassen of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.

Bij inschrijving dien je een eerste en tweede keus locatie aan te geven, waar je de opleiding wilt volgen. De eerste keus is uiteraard leidend en we zullen ons best doen de lesdagen op die locatie te organiseren. In voorkomende gevallen behoudt Trio SMC zich het recht voor uit te wijken naar de locatie van je tweede keus. Daarbij blijft de overeenkomst die je met Trio SMC hebt afgesloten ongewijzigd.

Bij ziekte en/of verhindering van een docent spant Trio SMC zich in voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zullen wij je hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De lesdag zal dan opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of lesdag geeft je geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden, ook niet wanneer door overmacht Trio SMC hier enig voordeel van ondervindt.

Inhalen van een lesdag is geen recht van de cursist. Wel zullen wij indien wenselijk en organisatorisch mogelijk, het inhalen van een lesdag proberen te faciliteren tegen een passende en op dat moment vast te stellen vergoeding.

8. Gebruik van het lesmateriaal

De intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal blijven te allen tijde bij de Trio SMC. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor je eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

9. We doen er alles aan om fouten te voorkomen

Trio SMC doet er alles aan om fouten in het studiemateriaal en de toezending daarvan te voorkomen. Mocht je desondanks klachten hebben, meld deze aan:

Trio SMC Klantenservice

Postbus 30023, 1303 AA Almere.

Trio SMC zal al het mogelijke doen om je klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. De eventuele aansprakelijkheid van Trio SMC is beperkt tot maximaal het door jou betaalde lesgeld.

10. De Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we je te kennen dat alle door jou verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

Trio SMC verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Je beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van je gegevens.

Wil je geen informatie meer van ons ontvangen, dan kun je ons dat schriftelijk meedelen. Voor de nieuwsbrief kun je jezelf geautomatiseerd uitschrijven.

[ Top ]